Standardy i testy

Klasyfikacja produktów

Klasy ciśnienia:

Klasyfikacja ciśnieniowa (PN) jest ustalona w normach ISO i uwzględnia ciśnienia wyrażone w barach.

Klasy ciśnień nominalnych:

PN to 1, 4, 6, 10, 12, 16, 25 i 32. Klasa ciśnienia PN 1 odnosi się do rur bezciśnieniowych (grawitacyjnych). W AWWA C950 podano następujące klasy ciśnienia nominalnego GRP
Psi: 50, 100, 150, 200, 250
Rury SUPERLIT GRP produkuje się w następujących klasach ciśnienia.

Klasy ciśnienia (PN) Ciśnienie (BAR) Ciśnienie (Psi) Ciśnienie (MPa) Ciśnienie (atm) Ciśnienie (kPa)
1 1 14,5 0,1 1 100
6 6 87 0,6 6 600
10 10 145 1 10 1000
16 16 232 1,6 16 1600
25 25 362,5 2,5 25 2500
32 32 464 3,2 32 3200

Klasy sztywności:

Rury GRP SUPERLIT produkuje się w następujących klasach sztywności. Możliwa jest produkcja rur o wartościach pośrednich sztywności lub o sztywności większej niż SN 10000.

Sztywność (SN) N/m² (Pa) AWWA C950 (Psi)
2500 2500 18
5000 5000 36
10000 10000 72

Normy wydajności

Normy opracowane przez EN, ISO, AWWA i ASTM obejmują serię zastosowań rur wzmocnionych włóknem szklanym, w tym transport wody, ścieków bytowych i substancji chemicznych. Wspólną podstawą wszystkich tych standardów jest to, że wszystkie odnoszą się do wydajności. Innymi słowy, w normach tych zdefiniowano wymagane dla rur GRP testy wydajności. Normy te obejmują wiele testów kontroli jakości i wydajności.

EN:

Ta norma produktowa dotyczy rur GRP o średnicach 300 mm – 4000 mm używanych do transportu wody i ścieków.
Rury GRP SUPERLIT spełniają wymagania tej normy.

EN 1796 dla ciśnieniowych i bezciśnieniowych instalacji wodociągowych
EN 14364 dla ciśnieniowych i bezciśnieniowych instalacji odwadniających i kanalizacyjnych

ISO:

Ta norma produktowa odnosi się do rur GRP o średnicach od 300 mm do 4000 mm używanych do transportu wody i ścieków. Obejmuje testy wydajności i kompletne testy produktów dla rur i łączników. Obejmuje rury o różnych klasach sztywności do ciśnienia roboczego 32 bar. Rury GRP SUPERLIT spełniają wymagania tej normy.

ISO 25780 dla ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wykorzystaniem technik przeciskania.
ISO 10467 dla ciśnieniowych i bezciśnieniowych instalacji odwadniających i kanalizacyjnych
ISO 10639 dla ciśnieniowych i bezciśnieniowych instalacji wodociągowych
ISO 10465 dla procedur instalacyjnych

AWWA:

AWWA jest jedną z norm kompleksowych dla rur wzmocnionych włóknem szklanym.
Norma ta zawiera kompleksowe specyfikacje kontroli jakości i testów wydajności rur i ich łączników do zastosowań w ciśnieniowych instalacjach wodociągowych
Rury GRP SUPERLIT zaprojektowano tak, aby spełniały wydajnościowe wymagania tej normy. Zasady projektowania rur GRP instalowanych pod ziemią i nad ziemią określa norma AWWA M45.

AWWA C950 dla rur ciśnieniowych z włókna szklanego. Dotyczy transportu wody czystej.
Wytyczne AWWA M45 do projektowania rur z włókna szklanego.

ASTM:

Są różne normy produktowe ASTM stosowane przy różnych zastosowaniach rur wzmocnionych włóknem szklanym.

ASTM D3262 dla rur kanalizacyjnych z włóknem szklanym. Dotyczy bezciśnieniowego transportu ścieków.
ASTM D3262 dla rur ciśnieniowych z włóknem szklanym. Dotyczy transportu wody czystej.
ASTM D3754 dla rur kanalizacyjnych i ciśnieniowych przemysłowych z włóknem szklanym.

Kontrola jakości

Nośności obwodowe i osiowe produkowanych rur weryfikuje się rutynowymi testami. Ponadto testuje się i weryfikuje strukturę i skład rury.
Kontrole w fazie produkcyjnej:

 • Testy kontrolne surowców
 • Twardość według Barcola
 • Pomiar grubości ścianki
 • Pomiar długości rury
 • Pomiar średnicy zewnętrznej
 • Test ciśnienia hydrostatycznego

Kontrole przeprowadzone na próbkach:

 • Sztywność rur

Jako fizyczna właściwość rury, sztywność właściwa jest miarą wytrzymałości na odkształcenie obwodowe pod wpływem obciążeń zewnętrznych. Początkową sztywność obwodową w N/m2 oblicza się według poniższego wzoru, gdy rura jest badana zgodnie z ISO 7685 i EN 1228 poprzez odkształcenie o ok. 3%..

S0 = F* f / L * y
f = (1860 + (2500*y/dm))/100000

S0 : sztywność; N/m2
F : przyłożona siła; N
f : współczynnik odkształcenia
L : długość próbki; m
y : Odkształcenie pionowe; m
dm: średnia średnica; m

Nieniszczący test odkształcenia bez uszkodzenia konstrukcji
Gdy próbkę rury bada się zgodnie z normą ISO 10466 poprzez stosowanie następujących odkształceń nominalnych, powinna spełniać warunki podane w poniższej tabeli.

Obwodowa wytrzymałość na rozciąganie

Gdy wycięte z rury próbki testuje się zgodnie z ISO 8521 i EN 1394, wyniki powinny być zgodne z tabelami wartości minimalnych w normach międzynarodowych.

Sztywność nominalna (SN), N/m2 2500 5000 10000
Właściwe odkształcenie obwodowe, przy którym nie wystąpiły defekty na powierzchni, % 14,3 11,3 9
Właściwe odkształcenie obwodowe, przy którym nie wystąpił defekt strukturalny, % 23,9 18,9 15

Osiowa wytrzymałość na rozciąganie

Gdy próbki wycięte z rury w kierunku osiowym testuje się zgodnie z ISO 8513 i EN 1396, wyniki powinny być zgodne z tabelami wartości minimalnych w normach międzynarodowych. Technologia produkcji rur GRP SUPERLIT obejmuje szczegółowy program kontroli jakości. Program ten zapewnia zgodność produkcji rur i kształtek oraz ich testów z normami międzynarodowymi i lokalnymi.

Testy kontroli jakości

Przed rozpoczęciem produkcji bada się surowiec. Badania te służą sprawdzeniu zgodności z normami surowców i produktów (rury, łączniki i kształtki).
Symulującemu warunki pracy testowi ciśnienia hydrostatycznego poddaje się rury o średnicach od 300 mm do 4000 mm z łącznikami elastycznymi.

 

Mierzone właściwości Kryteria projektowe
Grubość ścianki rury Grubość ścianki nie powinna być mniejsza od wartości zadeklarowanej.
Długość rury: +/- 60 mm
Średnica rury EN 1796, EN 14364, ISO 10639, ISO 10467, AWWA C950 (zgodne z odpowiednimi tabelami serii średnic zewnętrznych (Seria-B))
Twardość rury Minimum 33 w skali Barcola
Sztywność rury Zgodnie z EN 1228, ISO 7685, ASTM D2412
Osiowa wytrzymałość na rozciąganie Zgodnie z normami EN 1393, ISO 8513
Obwodowa wytrzymałość rury na rozciąganie Zgodnie z normami EN 1394, ISO 8521
Test straty prażenia Zgodnie z normą ASTM D2584

Testy wydajności

Test szczelności połączeń
W celu zweryfikowania szczelności połączeń, łączniki testuje się w warunkach określonych w normach EN1119, ISO8639 i ASTM D4161.

Testy długoterminowe

 • Hydrostatyczna podstawa projektowania (HDB)
 • Test korozji naprężeniowej
 • Długotrwała sztywność obwodowa (w środowisku wodnym)
 • Test długotrwałego odkształcenia obwodowego

W celu wygenerowania wartości projektowych i utrzymania ekstrapolacji, prowadzi się testy długotrwałe, trwające co najmniej 10 000 godzin. Innymi słowy, przy użyciu metod ISO 10928 wyznacza się wymagane parametry fizyczne dla projektowanego 50-letniego okresu trwałości. Przygotowuje się co najmniej osiemnaście próbek i wykorzystuje je do uzyskania szeregu danych rozłożonych w czasie trwania testu. Za pomocą metody najmniejszych kwadratów z danych testowych tworzy się wykres regresji logarytmicznej. Wartości wydajności odpowiadające 50 latom eksploatacji rur GRP powinny być zgodne z tabelami w standardach międzynarodowych.

Dowiedz się więcej!

Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Top